Bảng đặc biệt năm - Thống kê giải đặc biệt XSMB theo năm

Bảng đặc biệt miền Bắc theo năm

Xem thống kê giải đặc biệt các tháng năm 2023

116705
Tổng: 5
Đầu: 0
Đuôi: 5
34838
Tổng: 1
Đầu: 3
Đuôi: 8
76102
Tổng: 2
Đầu: 0
Đuôi: 2
70344
Tổng: 8
Đầu: 4
Đuôi: 4
61820
Tổng: 2
Đầu: 2
Đuôi: 0
95921
Tổng: 3
Đầu: 2
Đuôi: 1
90746
Tổng: 0
Đầu: 4
Đuôi: 6
04430
Tổng: 3
Đầu: 3
Đuôi: 0
61379
Tổng: 6
Đầu: 7
Đuôi: 9
249265
Tổng: 1
Đầu: 6
Đuôi: 5
60755
Tổng: 0
Đầu: 5
Đuôi: 5
47577
Tổng: 4
Đầu: 7
Đuôi: 7
01844
Tổng: 8
Đầu: 4
Đuôi: 4
00865
Tổng: 1
Đầu: 6
Đuôi: 5
71963
Tổng: 9
Đầu: 6
Đuôi: 3
57123
Tổng: 5
Đầu: 2
Đuôi: 3
88137
Tổng: 0
Đầu: 3
Đuôi: 7
06380
Tổng: 8
Đầu: 8
Đuôi: 0
325649
Tổng: 3
Đầu: 4
Đuôi: 9
52766
Tổng: 2
Đầu: 6
Đuôi: 6
37856
Tổng: 1
Đầu: 5
Đuôi: 6
52333
Tổng: 6
Đầu: 3
Đuôi: 3
85576
Tổng: 3
Đầu: 7
Đuôi: 6
00370
Tổng: 7
Đầu: 7
Đuôi: 0
96894
Tổng: 3
Đầu: 9
Đuôi: 4
80288
Tổng: 6
Đầu: 8
Đuôi: 8
31186
Tổng: 4
Đầu: 8
Đuôi: 6
475757
Tổng: 2
Đầu: 5
Đuôi: 7
64948
Tổng: 2
Đầu: 4
Đuôi: 8
06743
Tổng: 7
Đầu: 4
Đuôi: 3
75345
Tổng: 9
Đầu: 4
Đuôi: 5
81918
Tổng: 9
Đầu: 1
Đuôi: 8
04408
Tổng: 8
Đầu: 0
Đuôi: 8
06883
Tổng: 1
Đầu: 8
Đuôi: 3
56177
Tổng: 4
Đầu: 7
Đuôi: 7
08811
Tổng: 2
Đầu: 1
Đuôi: 1
576191
Tổng: 0
Đầu: 9
Đuôi: 1
06194
Tổng: 3
Đầu: 9
Đuôi: 4
58118
Tổng: 9
Đầu: 1
Đuôi: 8
96226
Tổng: 8
Đầu: 2
Đuôi: 6
82647
Tổng: 1
Đầu: 4
Đuôi: 7
00081
Tổng: 9
Đầu: 8
Đuôi: 1
29397
Tổng: 6
Đầu: 9
Đuôi: 7
45710
Tổng: 1
Đầu: 1
Đuôi: 0
06367
Tổng: 3
Đầu: 6
Đuôi: 7
645370
Tổng: 7
Đầu: 7
Đuôi: 0
35492
Tổng: 1
Đầu: 9
Đuôi: 2
39919
Tổng: 0
Đầu: 1
Đuôi: 9
89911
Tổng: 2
Đầu: 1
Đuôi: 1
02904
Tổng: 4
Đầu: 0
Đuôi: 4
83079
Tổng: 6
Đầu: 7
Đuôi: 9
44798
Tổng: 7
Đầu: 9
Đuôi: 8
74923
Tổng: 5
Đầu: 2
Đuôi: 3
15269
Tổng: 5
Đầu: 6
Đuôi: 9
739597
Tổng: 6
Đầu: 9
Đuôi: 7
18198
Tổng: 7
Đầu: 9
Đuôi: 8
75877
Tổng: 4
Đầu: 7
Đuôi: 7
49736
Tổng: 9
Đầu: 3
Đuôi: 6
88060
Tổng: 6
Đầu: 6
Đuôi: 0
40357
Tổng: 2
Đầu: 5
Đuôi: 7
93076
Tổng: 3
Đầu: 7
Đuôi: 6
08672
Tổng: 9
Đầu: 7
Đuôi: 2
49956
Tổng: 1
Đầu: 5
Đuôi: 6
820040
Tổng: 4
Đầu: 4
Đuôi: 0
88864
Tổng: 0
Đầu: 6
Đuôi: 4
73787
Tổng: 5
Đầu: 8
Đuôi: 7
29815
Tổng: 6
Đầu: 1
Đuôi: 5
44481
Tổng: 9
Đầu: 8
Đuôi: 1
13437
Tổng: 0
Đầu: 3
Đuôi: 7
98215
Tổng: 6
Đầu: 1
Đuôi: 5
80766
Tổng: 2
Đầu: 6
Đuôi: 6
13676
Tổng: 3
Đầu: 7
Đuôi: 6
978014
Tổng: 5
Đầu: 1
Đuôi: 4
29337
Tổng: 0
Đầu: 3
Đuôi: 7
68205
Tổng: 5
Đầu: 0
Đuôi: 5
10026
Tổng: 8
Đầu: 2
Đuôi: 6
58546
Tổng: 0
Đầu: 4
Đuôi: 6
84288
Tổng: 6
Đầu: 8
Đuôi: 8
05408
Tổng: 8
Đầu: 0
Đuôi: 8
59261
Tổng: 7
Đầu: 6
Đuôi: 1
35252
Tổng: 7
Đầu: 5
Đuôi: 2
1081191
Tổng: 0
Đầu: 9
Đuôi: 1
85120
Tổng: 2
Đầu: 2
Đuôi: 0
24420
Tổng: 2
Đầu: 2
Đuôi: 0
06363
Tổng: 9
Đầu: 6
Đuôi: 3
97996
Tổng: 5
Đầu: 9
Đuôi: 6
01936
Tổng: 9
Đầu: 3
Đuôi: 6
58222
Tổng: 4
Đầu: 2
Đuôi: 2
25102
Tổng: 2
Đầu: 0
Đuôi: 2
35902
Tổng: 2
Đầu: 0
Đuôi: 2
1104942
Tổng: 6
Đầu: 4
Đuôi: 2
98713
Tổng: 4
Đầu: 1
Đuôi: 3
47076
Tổng: 3
Đầu: 7
Đuôi: 6
16039
Tổng: 2
Đầu: 3
Đuôi: 9
63134
Tổng: 7
Đầu: 3
Đuôi: 4
46260
Tổng: 6
Đầu: 6
Đuôi: 0
45631
Tổng: 4
Đầu: 3
Đuôi: 1
90299
Tổng: 8
Đầu: 9
Đuôi: 9
63768
Tổng: 4
Đầu: 6
Đuôi: 8
1218452
Tổng: 7
Đầu: 5
Đuôi: 2
09841
Tổng: 5
Đầu: 4
Đuôi: 1
56695
Tổng: 4
Đầu: 9
Đuôi: 5
37195
Tổng: 4
Đầu: 9
Đuôi: 5
84102
Tổng: 2
Đầu: 0
Đuôi: 2
55442
Tổng: 6
Đầu: 4
Đuôi: 2
67115
Tổng: 6
Đầu: 1
Đuôi: 5
06848
Tổng: 2
Đầu: 4
Đuôi: 8
73132
Tổng: 5
Đầu: 3
Đuôi: 2
1360762
Tổng: 8
Đầu: 6
Đuôi: 2
41916
Tổng: 7
Đầu: 1
Đuôi: 6
17375
Tổng: 2
Đầu: 7
Đuôi: 5
44265
Tổng: 1
Đầu: 6
Đuôi: 5
19949
Tổng: 3
Đầu: 4
Đuôi: 9
88661
Tổng: 7
Đầu: 6
Đuôi: 1
26902
Tổng: 2
Đầu: 0
Đuôi: 2
84528
Tổng: 0
Đầu: 2
Đuôi: 8
56650
Tổng: 5
Đầu: 5
Đuôi: 0
1462940
Tổng: 4
Đầu: 4
Đuôi: 0
56141
Tổng: 5
Đầu: 4
Đuôi: 1
67879
Tổng: 6
Đầu: 7
Đuôi: 9
57534
Tổng: 7
Đầu: 3
Đuôi: 4
67753
Tổng: 8
Đầu: 5
Đuôi: 3
57854
Tổng: 9
Đầu: 5
Đuôi: 4
78668
Tổng: 4
Đầu: 6
Đuôi: 8
16893
Tổng: 2
Đầu: 9
Đuôi: 3
59722
Tổng: 4
Đầu: 2
Đuôi: 2
1544221
Tổng: 3
Đầu: 2
Đuôi: 1
18158
Tổng: 3
Đầu: 5
Đuôi: 8
67724
Tổng: 6
Đầu: 2
Đuôi: 4
27414
Tổng: 5
Đầu: 1
Đuôi: 4
90956
Tổng: 1
Đầu: 5
Đuôi: 6
46904
Tổng: 4
Đầu: 0
Đuôi: 4
08897
Tổng: 6
Đầu: 9
Đuôi: 7
41861
Tổng: 7
Đầu: 6
Đuôi: 1
13720
Tổng: 2
Đầu: 2
Đuôi: 0
1648260
Tổng: 6
Đầu: 6
Đuôi: 0
65243
Tổng: 7
Đầu: 4
Đuôi: 3
89581
Tổng: 9
Đầu: 8
Đuôi: 1
41248
Tổng: 2
Đầu: 4
Đuôi: 8
19031
Tổng: 4
Đầu: 3
Đuôi: 1
76830
Tổng: 3
Đầu: 3
Đuôi: 0
51351
Tổng: 6
Đầu: 5
Đuôi: 1
82019
Tổng: 0
Đầu: 1
Đuôi: 9
11724
Tổng: 6
Đầu: 2
Đuôi: 4
1753363
Tổng: 9
Đầu: 6
Đuôi: 3
18435
Tổng: 8
Đầu: 3
Đuôi: 5
59389
Tổng: 7
Đầu: 8
Đuôi: 9
65576
Tổng: 3
Đầu: 7
Đuôi: 6
67949
Tổng: 3
Đầu: 4
Đuôi: 9
96361
Tổng: 7
Đầu: 6
Đuôi: 1
22406
Tổng: 6
Đầu: 0
Đuôi: 6
79186
Tổng: 4
Đầu: 8
Đuôi: 6
22365
Tổng: 1
Đầu: 6
Đuôi: 5
1845282
Tổng: 0
Đầu: 8
Đuôi: 2
44971
Tổng: 8
Đầu: 7
Đuôi: 1
57570
Tổng: 7
Đầu: 7
Đuôi: 0
71661
Tổng: 7
Đầu: 6
Đuôi: 1
22632
Tổng: 5
Đầu: 3
Đuôi: 2
94351
Tổng: 6
Đầu: 5
Đuôi: 1
20080
Tổng: 8
Đầu: 8
Đuôi: 0
47887
Tổng: 5
Đầu: 8
Đuôi: 7
43104
Tổng: 4
Đầu: 0
Đuôi: 4
1962857
Tổng: 2
Đầu: 5
Đuôi: 7
37264
Tổng: 0
Đầu: 6
Đuôi: 4
86903
Tổng: 3
Đầu: 0
Đuôi: 3
46285
Tổng: 3
Đầu: 8
Đuôi: 5
22317
Tổng: 8
Đầu: 1
Đuôi: 7
59915
Tổng: 6
Đầu: 1
Đuôi: 5
15339
Tổng: 2
Đầu: 3
Đuôi: 9
41830
Tổng: 3
Đầu: 3
Đuôi: 0
50925
Tổng: 7
Đầu: 2
Đuôi: 5
2091869
Tổng: 5
Đầu: 6
Đuôi: 9
32775
Tổng: 2
Đầu: 7
Đuôi: 5
24192
Tổng: 1
Đầu: 9
Đuôi: 2
24623
Tổng: 5
Đầu: 2
Đuôi: 3
70452
Tổng: 7
Đầu: 5
Đuôi: 2
51232
Tổng: 5
Đầu: 3
Đuôi: 2
58286
Tổng: 4
Đầu: 8
Đuôi: 6
92009
Tổng: 9
Đầu: 0
Đuôi: 9
40303
Tổng: 3
Đầu: 0
Đuôi: 3
2190781
Tổng: 9
Đầu: 8
Đuôi: 1
81664
Tổng: 0
Đầu: 6
Đuôi: 4
47914
Tổng: 5
Đầu: 1
Đuôi: 4
45297
Tổng: 6
Đầu: 9
Đuôi: 7
58534
Tổng: 7
Đầu: 3
Đuôi: 4
35944
Tổng: 8
Đầu: 4
Đuôi: 4
27221
Tổng: 3
Đầu: 2
Đuôi: 1
52566
Tổng: 2
Đầu: 6
Đuôi: 6
2231357
Tổng: 2
Đầu: 5
Đuôi: 7
08798
Tổng: 7
Đầu: 9
Đuôi: 8
64652
Tổng: 7
Đầu: 5
Đuôi: 2
32754
Tổng: 9
Đầu: 5
Đuôi: 4
84267
Tổng: 3
Đầu: 6
Đuôi: 7
27433
Tổng: 6
Đầu: 3
Đuôi: 3
60279
Tổng: 6
Đầu: 7
Đuôi: 9
22714
Tổng: 5
Đầu: 1
Đuôi: 4
2301964
Tổng: 0
Đầu: 6
Đuôi: 4
45483
Tổng: 1
Đầu: 8
Đuôi: 3
71679
Tổng: 6
Đầu: 7
Đuôi: 9
95972
Tổng: 9
Đầu: 7
Đuôi: 2
83660
Tổng: 6
Đầu: 6
Đuôi: 0
58062
Tổng: 8
Đầu: 6
Đuôi: 2
63734
Tổng: 7
Đầu: 3
Đuôi: 4
76922
Tổng: 4
Đầu: 2
Đuôi: 2
2416979
Tổng: 6
Đầu: 7
Đuôi: 9
48657
Tổng: 2
Đầu: 5
Đuôi: 7
42105
Tổng: 5
Đầu: 0
Đuôi: 5
19966
Tổng: 2
Đầu: 6
Đuôi: 6
09870
Tổng: 7
Đầu: 7
Đuôi: 0
62442
Tổng: 6
Đầu: 4
Đuôi: 2
57973
Tổng: 0
Đầu: 7
Đuôi: 3
62778
Tổng: 5
Đầu: 7
Đuôi: 8
2552371
Tổng: 8
Đầu: 7
Đuôi: 1
30415
Tổng: 6
Đầu: 1
Đuôi: 5
32273
Tổng: 0
Đầu: 7
Đuôi: 3
85483
Tổng: 1
Đầu: 8
Đuôi: 3
20319
Tổng: 0
Đầu: 1
Đuôi: 9
63634
Tổng: 7
Đầu: 3
Đuôi: 4
75659
Tổng: 4
Đầu: 5
Đuôi: 9
82843
Tổng: 7
Đầu: 4
Đuôi: 3
2634164
Tổng: 0
Đầu: 6
Đuôi: 4
67360
Tổng: 6
Đầu: 6
Đuôi: 0
57765
Tổng: 1
Đầu: 6
Đuôi: 5
89675
Tổng: 2
Đầu: 7
Đuôi: 5
36191
Tổng: 0
Đầu: 9
Đuôi: 1
03493
Tổng: 2
Đầu: 9
Đuôi: 3
87929
Tổng: 1
Đầu: 2
Đuôi: 9
94958
Tổng: 3
Đầu: 5
Đuôi: 8
2772859
Tổng: 4
Đầu: 5
Đuôi: 9
93758
Tổng: 3
Đầu: 5
Đuôi: 8
83230
Tổng: 3
Đầu: 3
Đuôi: 0
80755
Tổng: 0
Đầu: 5
Đuôi: 5
96237
Tổng: 0
Đầu: 3
Đuôi: 7
49195
Tổng: 4
Đầu: 9
Đuôi: 5
21171
Tổng: 8
Đầu: 7
Đuôi: 1
18448
Tổng: 2
Đầu: 4
Đuôi: 8
2887219
Tổng: 0
Đầu: 1
Đuôi: 9
55827
Tổng: 9
Đầu: 2
Đuôi: 7
66228
Tổng: 0
Đầu: 2
Đuôi: 8
13196
Tổng: 5
Đầu: 9
Đuôi: 6
79459
Tổng: 4
Đầu: 5
Đuôi: 9
97495
Tổng: 4
Đầu: 9
Đuôi: 5
40915
Tổng: 6
Đầu: 1
Đuôi: 5
83185
Tổng: 3
Đầu: 8
Đuôi: 5
2976479
Tổng: 6
Đầu: 7
Đuôi: 9
86367
Tổng: 3
Đầu: 6
Đuôi: 7
54639
Tổng: 2
Đầu: 3
Đuôi: 9
85867
Tổng: 3
Đầu: 6
Đuôi: 7
06920
Tổng: 2
Đầu: 2
Đuôi: 0
69358
Tổng: 3
Đầu: 5
Đuôi: 8
49278
Tổng: 5
Đầu: 7
Đuôi: 8
3016179
Tổng: 6
Đầu: 7
Đuôi: 9
11504
Tổng: 4
Đầu: 0
Đuôi: 4
90819
Tổng: 0
Đầu: 1
Đuôi: 9
20765
Tổng: 1
Đầu: 6
Đuôi: 5
69851
Tổng: 6
Đầu: 5
Đuôi: 1
55741
Tổng: 5
Đầu: 4
Đuôi: 1
76551
Tổng: 6
Đầu: 5
Đuôi: 1
3130061
Tổng: 7
Đầu: 6
Đuôi: 1
59381
Tổng: 9
Đầu: 8
Đuôi: 1
88961
Tổng: 7
Đầu: 6
Đuôi: 1
72615
Tổng: 6
Đầu: 1
Đuôi: 5
73040
Tổng: 4
Đầu: 4
Đuôi: 0
Thu nhỏ
Phóng to
Đầu Đuôi Loto Tổng

Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt về nhiều nhất năm 2023

Bộ sốSố lượt về
79
8 lần
15
7 lần
61
7 lần
65
6 lần
02
5 lần
Bộ sốSố lượt về
19
5 lần
20
5 lần
34
5 lần
57
5 lần
60
5 lần

Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt về ít nhất năm 2023

 • 00: 0 lần
 • 01: 0 lần
 • 07: 0 lần
 • 12: 0 lần
 • 74: 0 lần
 • 84: 0 lần
 • 90: 0 lần

Thống kê đầu đuôi giải đặc biệt, tổng giải đặc biệt năm 2023

ĐầuĐuôiTổng
Đầu 0: 18 lần Đuôi 0: 25 lần Tổng 0: 26 lần
Đầu 1: 24 lần Đuôi 1: 32 lần Tổng 1: 18 lần
Đầu 2: 23 lần Đuôi 2: 25 lần Tổng 2: 33 lần
Đầu 3: 27 lần Đuôi 3: 22 lần Tổng 3: 29 lần
Đầu 4: 26 lần Đuôi 4: 27 lần Tổng 4: 28 lần
Đầu 5: 29 lần Đuôi 5: 30 lần Tổng 5: 25 lần
Đầu 6: 40 lần Đuôi 6: 25 lần Tổng 6: 38 lần
Đầu 7: 32 lần Đuôi 7: 25 lần Tổng 7: 29 lần
Đầu 8: 21 lần Đuôi 8: 24 lần Tổng 8: 18 lần
Đầu 9: 23 lần Đuôi 9: 28 lần Tổng 9: 19 lần

Bình luận

Thống kê XSMB theo năm là chuyên mục tổng hợp giải đặc biệt đã về theo các năm… giúp người chơi có đầy đủ thông tin nghiên cứu xổ số 1 cách chuyên sâu để có thể dự đoán xổ số miền Bắc chính xác nhất.

Các thông số của bảng thống kê SXMB bao gồm:

 • Cột dọc biểu thị dữ liệu ngày: Sắp xếp từ ngày mùng 1 đến 31.
 • Hàng ngang là dữ liệu tháng: Sắp xếp từ tháng 1 đến tháng 12.
 • Các ô ở giữa là kết quả giải đặc biệt từ đầu năm cho đến ngày có kết quả xổ số mới nhất (nếu là bảng thống kê giải đặc biệt năm nay) hoặc là từ ngày 1/1 đến ngày 31/12 (bảng TK GDB các năm về trước). Những ô có màu xanh là kỳ mở thưởng rơi vào dịp cuối tuần.
 • Trong 1 ô kết quả giải đặc biệt bao gồm dãy số đầy đủ của giải đặc biệt, hai số cuối cùng của dãy số được làm nổi bật bằng màu đỏ cùng với tổng đặc biệt của mỗi kỳ. (Tổng giải đặc biệt được tính bằng cách cộng hai số hàng chục và hàng đơn vị, nếu cộng lại lớn hơn 10 thì lấy số đơn vị làm tổng).

Xem thêm thống kê 2 số cuối giải đặc biệt miền Bắc

 

kimskie ruedasports etsygiveaways seLLingbeautyiseasy devadriLL xosotinhhaiduong ebragaengenharia pekinchinese geekypunkylife highdeserthair cordesud phanxuansinh dugupiao drgalata jualanpcgame yvnewyork kuLtureteez bLogbeLezaesaude annusareLibri tennesspeed novicemovement grahaphala.com synapticspace niggasnomore eletrosan fivestarcasket Game Slot Đổi Thưởng xổ số siêu tốc mới nhất Xổ Số Siêu Tốc GAME SLOT Nổ Hũ XỔ SỐ SIÊU HOT VN Game Slot Nổ Hũ Top 10 Loại Game Hot Game giành cho người mới Trò chơi game siêu hot Các trò chơi nổi bật Top 10 nhà cái hot Casino Uy Tín Nhất 2023 Trò chơi đáng chơi nhất Tựa Game Mới Nhất 2023 Top game casino uy tín Top game hot nhất