Bảng thống kê giải đặc biệt miền Bắc năm 2017 đầy đủ nhất

Bảng đặc biệt miền Bắc năm 2017

148951
Tổng: 6
Đầu: 5
Đuôi: 1
71838
Tổng: 1
Đầu: 3
Đuôi: 8
14824
Tổng: 6
Đầu: 2
Đuôi: 4
03235
Tổng: 8
Đầu: 3
Đuôi: 5
61365
Tổng: 1
Đầu: 6
Đuôi: 5
98130
Tổng: 3
Đầu: 3
Đuôi: 0
82721
Tổng: 3
Đầu: 2
Đuôi: 1
96565
Tổng: 1
Đầu: 6
Đuôi: 5
22989
Tổng: 7
Đầu: 8
Đuôi: 9
52863
Tổng: 9
Đầu: 6
Đuôi: 3
83492
Tổng: 1
Đầu: 9
Đuôi: 2
35516
Tổng: 7
Đầu: 1
Đuôi: 6
253103
Tổng: 3
Đầu: 0
Đuôi: 3
09649
Tổng: 3
Đầu: 4
Đuôi: 9
90801
Tổng: 1
Đầu: 0
Đuôi: 1
31270
Tổng: 7
Đầu: 7
Đuôi: 0
42808
Tổng: 8
Đầu: 0
Đuôi: 8
81736
Tổng: 9
Đầu: 3
Đuôi: 6
53349
Tổng: 3
Đầu: 4
Đuôi: 9
60280
Tổng: 8
Đầu: 8
Đuôi: 0
05731
Tổng: 4
Đầu: 3
Đuôi: 1
53707
Tổng: 7
Đầu: 0
Đuôi: 7
99761
Tổng: 7
Đầu: 6
Đuôi: 1
70870
Tổng: 7
Đầu: 7
Đuôi: 0
373385
Tổng: 3
Đầu: 8
Đuôi: 5
22913
Tổng: 4
Đầu: 1
Đuôi: 3
42654
Tổng: 9
Đầu: 5
Đuôi: 4
06143
Tổng: 7
Đầu: 4
Đuôi: 3
99681
Tổng: 9
Đầu: 8
Đuôi: 1
40346
Tổng: 0
Đầu: 4
Đuôi: 6
98586
Tổng: 4
Đầu: 8
Đuôi: 6
54613
Tổng: 4
Đầu: 1
Đuôi: 3
95371
Tổng: 8
Đầu: 7
Đuôi: 1
75648
Tổng: 2
Đầu: 4
Đuôi: 8
31134
Tổng: 7
Đầu: 3
Đuôi: 4
95809
Tổng: 9
Đầu: 0
Đuôi: 9
420896
Tổng: 5
Đầu: 9
Đuôi: 6
74529
Tổng: 1
Đầu: 2
Đuôi: 9
32217
Tổng: 8
Đầu: 1
Đuôi: 7
69919
Tổng: 0
Đầu: 1
Đuôi: 9
18574
Tổng: 1
Đầu: 7
Đuôi: 4
38585
Tổng: 3
Đầu: 8
Đuôi: 5
89148
Tổng: 2
Đầu: 4
Đuôi: 8
31308
Tổng: 8
Đầu: 0
Đuôi: 8
79857
Tổng: 2
Đầu: 5
Đuôi: 7
09379
Tổng: 6
Đầu: 7
Đuôi: 9
40627
Tổng: 9
Đầu: 2
Đuôi: 7
60833
Tổng: 6
Đầu: 3
Đuôi: 3
586192
Tổng: 1
Đầu: 9
Đuôi: 2
22998
Tổng: 7
Đầu: 9
Đuôi: 8
00745
Tổng: 9
Đầu: 4
Đuôi: 5
66007
Tổng: 7
Đầu: 0
Đuôi: 7
95129
Tổng: 1
Đầu: 2
Đuôi: 9
86420
Tổng: 2
Đầu: 2
Đuôi: 0
72716
Tổng: 7
Đầu: 1
Đuôi: 6
52783
Tổng: 1
Đầu: 8
Đuôi: 3
70059
Tổng: 4
Đầu: 5
Đuôi: 9
20996
Tổng: 5
Đầu: 9
Đuôi: 6
90260
Tổng: 6
Đầu: 6
Đuôi: 0
82177
Tổng: 4
Đầu: 7
Đuôi: 7
697266
Tổng: 2
Đầu: 6
Đuôi: 6
06859
Tổng: 4
Đầu: 5
Đuôi: 9
75615
Tổng: 6
Đầu: 1
Đuôi: 5
55708
Tổng: 8
Đầu: 0
Đuôi: 8
61795
Tổng: 4
Đầu: 9
Đuôi: 5
29539
Tổng: 2
Đầu: 3
Đuôi: 9
88882
Tổng: 0
Đầu: 8
Đuôi: 2
51663
Tổng: 9
Đầu: 6
Đuôi: 3
34369
Tổng: 5
Đầu: 6
Đuôi: 9
58309
Tổng: 9
Đầu: 0
Đuôi: 9
03355
Tổng: 0
Đầu: 5
Đuôi: 5
02564
Tổng: 0
Đầu: 6
Đuôi: 4
795356
Tổng: 1
Đầu: 5
Đuôi: 6
99866
Tổng: 2
Đầu: 6
Đuôi: 6
86735
Tổng: 8
Đầu: 3
Đuôi: 5
27281
Tổng: 9
Đầu: 8
Đuôi: 1
26439
Tổng: 2
Đầu: 3
Đuôi: 9
35870
Tổng: 7
Đầu: 7
Đuôi: 0
28294
Tổng: 3
Đầu: 9
Đuôi: 4
07823
Tổng: 5
Đầu: 2
Đuôi: 3
50363
Tổng: 9
Đầu: 6
Đuôi: 3
29424
Tổng: 6
Đầu: 2
Đuôi: 4
71038
Tổng: 1
Đầu: 3
Đuôi: 8
08953
Tổng: 8
Đầu: 5
Đuôi: 3
828820
Tổng: 2
Đầu: 2
Đuôi: 0
62814
Tổng: 5
Đầu: 1
Đuôi: 4
56949
Tổng: 3
Đầu: 4
Đuôi: 9
99346
Tổng: 0
Đầu: 4
Đuôi: 6
51610
Tổng: 1
Đầu: 1
Đuôi: 0
29887
Tổng: 5
Đầu: 8
Đuôi: 7
13786
Tổng: 4
Đầu: 8
Đuôi: 6
46433
Tổng: 6
Đầu: 3
Đuôi: 3
00730
Tổng: 3
Đầu: 3
Đuôi: 0
55801
Tổng: 1
Đầu: 0
Đuôi: 1
03183
Tổng: 1
Đầu: 8
Đuôi: 3
60081
Tổng: 9
Đầu: 8
Đuôi: 1
968976
Tổng: 3
Đầu: 7
Đuôi: 6
66681
Tổng: 9
Đầu: 8
Đuôi: 1
00207
Tổng: 7
Đầu: 0
Đuôi: 7
23716
Tổng: 7
Đầu: 1
Đuôi: 6
97276
Tổng: 3
Đầu: 7
Đuôi: 6
91192
Tổng: 1
Đầu: 9
Đuôi: 2
96993
Tổng: 2
Đầu: 9
Đuôi: 3
89716
Tổng: 7
Đầu: 1
Đuôi: 6
41715
Tổng: 6
Đầu: 1
Đuôi: 5
15437
Tổng: 0
Đầu: 3
Đuôi: 7
04327
Tổng: 9
Đầu: 2
Đuôi: 7
83892
Tổng: 1
Đầu: 9
Đuôi: 2
1042040
Tổng: 4
Đầu: 4
Đuôi: 0
39252
Tổng: 7
Đầu: 5
Đuôi: 2
08701
Tổng: 1
Đầu: 0
Đuôi: 1
34343
Tổng: 7
Đầu: 4
Đuôi: 3
56062
Tổng: 8
Đầu: 6
Đuôi: 2
43869
Tổng: 5
Đầu: 6
Đuôi: 9
32247
Tổng: 1
Đầu: 4
Đuôi: 7
35757
Tổng: 2
Đầu: 5
Đuôi: 7
37993
Tổng: 2
Đầu: 9
Đuôi: 3
62571
Tổng: 8
Đầu: 7
Đuôi: 1
70523
Tổng: 5
Đầu: 2
Đuôi: 3
99478
Tổng: 5
Đầu: 7
Đuôi: 8
1107790
Tổng: 9
Đầu: 9
Đuôi: 0
78292
Tổng: 1
Đầu: 9
Đuôi: 2
53838
Tổng: 1
Đầu: 3
Đuôi: 8
20459
Tổng: 4
Đầu: 5
Đuôi: 9
16161
Tổng: 7
Đầu: 6
Đuôi: 1
18721
Tổng: 3
Đầu: 2
Đuôi: 1
69010
Tổng: 1
Đầu: 1
Đuôi: 0
74312
Tổng: 3
Đầu: 1
Đuôi: 2
08819
Tổng: 0
Đầu: 1
Đuôi: 9
00090
Tổng: 9
Đầu: 9
Đuôi: 0
02893
Tổng: 2
Đầu: 9
Đuôi: 3
39260
Tổng: 6
Đầu: 6
Đuôi: 0
1269974
Tổng: 1
Đầu: 7
Đuôi: 4
94247
Tổng: 1
Đầu: 4
Đuôi: 7
63995
Tổng: 4
Đầu: 9
Đuôi: 5
64924
Tổng: 6
Đầu: 2
Đuôi: 4
08792
Tổng: 1
Đầu: 9
Đuôi: 2
83555
Tổng: 0
Đầu: 5
Đuôi: 5
45712
Tổng: 3
Đầu: 1
Đuôi: 2
75966
Tổng: 2
Đầu: 6
Đuôi: 6
76795
Tổng: 4
Đầu: 9
Đuôi: 5
49604
Tổng: 4
Đầu: 0
Đuôi: 4
99365
Tổng: 1
Đầu: 6
Đuôi: 5
58349
Tổng: 3
Đầu: 4
Đuôi: 9
1396334
Tổng: 7
Đầu: 3
Đuôi: 4
94939
Tổng: 2
Đầu: 3
Đuôi: 9
51674
Tổng: 1
Đầu: 7
Đuôi: 4
37311
Tổng: 2
Đầu: 1
Đuôi: 1
58255
Tổng: 0
Đầu: 5
Đuôi: 5
78061
Tổng: 7
Đầu: 6
Đuôi: 1
07831
Tổng: 4
Đầu: 3
Đuôi: 1
95407
Tổng: 7
Đầu: 0
Đuôi: 7
64060
Tổng: 6
Đầu: 6
Đuôi: 0
47028
Tổng: 0
Đầu: 2
Đuôi: 8
33541
Tổng: 5
Đầu: 4
Đuôi: 1
35272
Tổng: 9
Đầu: 7
Đuôi: 2
1427739
Tổng: 2
Đầu: 3
Đuôi: 9
45613
Tổng: 4
Đầu: 1
Đuôi: 3
81040
Tổng: 4
Đầu: 4
Đuôi: 0
78123
Tổng: 5
Đầu: 2
Đuôi: 3
30587
Tổng: 5
Đầu: 8
Đuôi: 7
40909
Tổng: 9
Đầu: 0
Đuôi: 9
79866
Tổng: 2
Đầu: 6
Đuôi: 6
90225
Tổng: 7
Đầu: 2
Đuôi: 5
42140
Tổng: 4
Đầu: 4
Đuôi: 0
69172
Tổng: 9
Đầu: 7
Đuôi: 2
35397
Tổng: 6
Đầu: 9
Đuôi: 7
21487
Tổng: 5
Đầu: 8
Đuôi: 7
1502489
Tổng: 7
Đầu: 8
Đuôi: 9
48219
Tổng: 0
Đầu: 1
Đuôi: 9
98441
Tổng: 5
Đầu: 4
Đuôi: 1
88945
Tổng: 9
Đầu: 4
Đuôi: 5
95749
Tổng: 3
Đầu: 4
Đuôi: 9
38171
Tổng: 8
Đầu: 7
Đuôi: 1
08181
Tổng: 9
Đầu: 8
Đuôi: 1
07631
Tổng: 4
Đầu: 3
Đuôi: 1
66956
Tổng: 1
Đầu: 5
Đuôi: 6
30185
Tổng: 3
Đầu: 8
Đuôi: 5
27798
Tổng: 7
Đầu: 9
Đuôi: 8
17168
Tổng: 4
Đầu: 6
Đuôi: 8
1666332
Tổng: 5
Đầu: 3
Đuôi: 2
85543
Tổng: 7
Đầu: 4
Đuôi: 3
33000
Tổng: 0
Đầu: 0
Đuôi: 0
73309
Tổng: 9
Đầu: 0
Đuôi: 9
99794
Tổng: 3
Đầu: 9
Đuôi: 4
05480
Tổng: 8
Đầu: 8
Đuôi: 0
31039
Tổng: 2
Đầu: 3
Đuôi: 9
28985
Tổng: 3
Đầu: 8
Đuôi: 5
38485
Tổng: 3
Đầu: 8
Đuôi: 5
94549
Tổng: 3
Đầu: 4
Đuôi: 9
24750
Tổng: 5
Đầu: 5
Đuôi: 0
71531
Tổng: 4
Đầu: 3
Đuôi: 1
1781223
Tổng: 5
Đầu: 2
Đuôi: 3
77038
Tổng: 1
Đầu: 3
Đuôi: 8
72191
Tổng: 0
Đầu: 9
Đuôi: 1
45622
Tổng: 4
Đầu: 2
Đuôi: 2
89370
Tổng: 7
Đầu: 7
Đuôi: 0
18644
Tổng: 8
Đầu: 4
Đuôi: 4
05488
Tổng: 6
Đầu: 8
Đuôi: 8
36271
Tổng: 8
Đầu: 7
Đuôi: 1
94612
Tổng: 3
Đầu: 1
Đuôi: 2
84824
Tổng: 6
Đầu: 2
Đuôi: 4
35408
Tổng: 8
Đầu: 0
Đuôi: 8
35048
Tổng: 2
Đầu: 4
Đuôi: 8
1837845
Tổng: 9
Đầu: 4
Đuôi: 5
64476
Tổng: 3
Đầu: 7
Đuôi: 6
28263
Tổng: 9
Đầu: 6
Đuôi: 3
03215
Tổng: 6
Đầu: 1
Đuôi: 5
35236
Tổng: 9
Đầu: 3
Đuôi: 6
15276
Tổng: 3
Đầu: 7
Đuôi: 6
11666
Tổng: 2
Đầu: 6
Đuôi: 6
22279
Tổng: 6
Đầu: 7
Đuôi: 9
58601
Tổng: 1
Đầu: 0
Đuôi: 1
89570
Tổng: 7
Đầu: 7
Đuôi: 0
01622
Tổng: 4
Đầu: 2
Đuôi: 2
64375
Tổng: 2
Đầu: 7
Đuôi: 5
1980047
Tổng: 1
Đầu: 4
Đuôi: 7
13332
Tổng: 5
Đầu: 3
Đuôi: 2
34365
Tổng: 1
Đầu: 6
Đuôi: 5
92086
Tổng: 4
Đầu: 8
Đuôi: 6
34080
Tổng: 8
Đầu: 8
Đuôi: 0
83224
Tổng: 6
Đầu: 2
Đuôi: 4
66937
Tổng: 0
Đầu: 3
Đuôi: 7
78649
Tổng: 3
Đầu: 4
Đuôi: 9
68546
Tổng: 0
Đầu: 4
Đuôi: 6
59331
Tổng: 4
Đầu: 3
Đuôi: 1
85761
Tổng: 7
Đầu: 6
Đuôi: 1
25818
Tổng: 9
Đầu: 1
Đuôi: 8
2043033
Tổng: 6
Đầu: 3
Đuôi: 3
48532
Tổng: 5
Đầu: 3
Đuôi: 2
80860
Tổng: 6
Đầu: 6
Đuôi: 0
64829
Tổng: 1
Đầu: 2
Đuôi: 9
43031
Tổng: 4
Đầu: 3
Đuôi: 1
59097
Tổng: 6
Đầu: 9
Đuôi: 7
11733
Tổng: 6
Đầu: 3
Đuôi: 3
70509
Tổng: 9
Đầu: 0
Đuôi: 9
07873
Tổng: 0
Đầu: 7
Đuôi: 3
65732
Tổng: 5
Đầu: 3
Đuôi: 2
33137
Tổng: 0
Đầu: 3
Đuôi: 7
94568
Tổng: 4
Đầu: 6
Đuôi: 8
2164105
Tổng: 5
Đầu: 0
Đuôi: 5
79548
Tổng: 2
Đầu: 4
Đuôi: 8
15998
Tổng: 7
Đầu: 9
Đuôi: 8
56407
Tổng: 7
Đầu: 0
Đuôi: 7
99377
Tổng: 4
Đầu: 7
Đuôi: 7
35572
Tổng: 9
Đầu: 7
Đuôi: 2
20464
Tổng: 0
Đầu: 6
Đuôi: 4
80981
Tổng: 9
Đầu: 8
Đuôi: 1
89470
Tổng: 7
Đầu: 7
Đuôi: 0
75095
Tổng: 4
Đầu: 9
Đuôi: 5
19753
Tổng: 8
Đầu: 5
Đuôi: 3
96758
Tổng: 3
Đầu: 5
Đuôi: 8
2252911
Tổng: 2
Đầu: 1
Đuôi: 1
45266
Tổng: 2
Đầu: 6
Đuôi: 6
70175
Tổng: 2
Đầu: 7
Đuôi: 5
59036
Tổng: 9
Đầu: 3
Đuôi: 6
82752
Tổng: 7
Đầu: 5
Đuôi: 2
98378
Tổng: 5
Đầu: 7
Đuôi: 8
05281
Tổng: 9
Đầu: 8
Đuôi: 1
65744
Tổng: 8
Đầu: 4
Đuôi: 4
10587
Tổng: 5
Đầu: 8
Đuôi: 7
45353
Tổng: 8
Đầu: 5
Đuôi: 3
83824
Tổng: 6
Đầu: 2
Đuôi: 4
59521
Tổng: 3
Đầu: 2
Đuôi: 1
2300872
Tổng: 9
Đầu: 7
Đuôi: 2
44215
Tổng: 6
Đầu: 1
Đuôi: 5
06750
Tổng: 5
Đầu: 5
Đuôi: 0
96705
Tổng: 5
Đầu: 0
Đuôi: 5
62307
Tổng: 7
Đầu: 0
Đuôi: 7
86523
Tổng: 5
Đầu: 2
Đuôi: 3
08020
Tổng: 2
Đầu: 2
Đuôi: 0
18468
Tổng: 4
Đầu: 6
Đuôi: 8
18770
Tổng: 7
Đầu: 7
Đuôi: 0
30791
Tổng: 0
Đầu: 9
Đuôi: 1
80062
Tổng: 8
Đầu: 6
Đuôi: 2
53369
Tổng: 5
Đầu: 6
Đuôi: 9
2457089
Tổng: 7
Đầu: 8
Đuôi: 9
19659
Tổng: 4
Đầu: 5
Đuôi: 9
80732
Tổng: 5
Đầu: 3
Đuôi: 2
80384
Tổng: 2
Đầu: 8
Đuôi: 4
31099
Tổng: 8
Đầu: 9
Đuôi: 9
03261
Tổng: 7
Đầu: 6
Đuôi: 1
34037
Tổng: 0
Đầu: 3
Đuôi: 7
41949
Tổng: 3
Đầu: 4
Đuôi: 9
26652
Tổng: 7
Đầu: 5
Đuôi: 2
20234
Tổng: 7
Đầu: 3
Đuôi: 4
43268
Tổng: 4
Đầu: 6
Đuôi: 8
89886
Tổng: 4
Đầu: 8
Đuôi: 6
2574696
Tổng: 5
Đầu: 9
Đuôi: 6
87204
Tổng: 4
Đầu: 0
Đuôi: 4
17867
Tổng: 3
Đầu: 6
Đuôi: 7
57149
Tổng: 3
Đầu: 4
Đuôi: 9
20369
Tổng: 5
Đầu: 6
Đuôi: 9
48396
Tổng: 5
Đầu: 9
Đuôi: 6
97164
Tổng: 0
Đầu: 6
Đuôi: 4
87899
Tổng: 8
Đầu: 9
Đuôi: 9
91239
Tổng: 2
Đầu: 3
Đuôi: 9
22622
Tổng: 4
Đầu: 2
Đuôi: 2
72680
Tổng: 8
Đầu: 8
Đuôi: 0
30363
Tổng: 9
Đầu: 6
Đuôi: 3
2640519
Tổng: 0
Đầu: 1
Đuôi: 9
34623
Tổng: 5
Đầu: 2
Đuôi: 3
93508
Tổng: 8
Đầu: 0
Đuôi: 8
71071
Tổng: 8
Đầu: 7
Đuôi: 1
56321
Tổng: 3
Đầu: 2
Đuôi: 1
70727
Tổng: 9
Đầu: 2
Đuôi: 7
79967
Tổng: 3
Đầu: 6
Đuôi: 7
76103
Tổng: 3
Đầu: 0
Đuôi: 3
35043
Tổng: 7
Đầu: 4
Đuôi: 3
42282
Tổng: 0
Đầu: 8
Đuôi: 2
55409
Tổng: 9
Đầu: 0
Đuôi: 9
12404
Tổng: 4
Đầu: 0
Đuôi: 4
2709823
Tổng: 5
Đầu: 2
Đuôi: 3
13858
Tổng: 3
Đầu: 5
Đuôi: 8
24363
Tổng: 9
Đầu: 6
Đuôi: 3
15355
Tổng: 0
Đầu: 5
Đuôi: 5
40303
Tổng: 3
Đầu: 0
Đuôi: 3
77333
Tổng: 6
Đầu: 3
Đuôi: 3
85886
Tổng: 4
Đầu: 8
Đuôi: 6
62777
Tổng: 4
Đầu: 7
Đuôi: 7
51627
Tổng: 9
Đầu: 2
Đuôi: 7
19011
Tổng: 2
Đầu: 1
Đuôi: 1
84416
Tổng: 7
Đầu: 1
Đuôi: 6
2883098
Tổng: 7
Đầu: 9
Đuôi: 8
92233
Tổng: 6
Đầu: 3
Đuôi: 3
26852
Tổng: 7
Đầu: 5
Đuôi: 2
25467
Tổng: 3
Đầu: 6
Đuôi: 7
82194
Tổng: 3
Đầu: 9
Đuôi: 4
85139
Tổng: 2
Đầu: 3
Đuôi: 9
66755
Tổng: 0
Đầu: 5
Đuôi: 5
78296
Tổng: 5
Đầu: 9
Đuôi: 6
88324
Tổng: 6
Đầu: 2
Đuôi: 4
36205
Tổng: 5
Đầu: 0
Đuôi: 5
59705
Tổng: 5
Đầu: 0
Đuôi: 5
2918516
Tổng: 7
Đầu: 1
Đuôi: 6
54621
Tổng: 3
Đầu: 2
Đuôi: 1
28444
Tổng: 8
Đầu: 4
Đuôi: 4
33512
Tổng: 3
Đầu: 1
Đuôi: 2
66230
Tổng: 3
Đầu: 3
Đuôi: 0
83998
Tổng: 7
Đầu: 9
Đuôi: 8
56766
Tổng: 2
Đầu: 6
Đuôi: 6
31270
Tổng: 7
Đầu: 7
Đuôi: 0
95375
Tổng: 2
Đầu: 7
Đuôi: 5
53773
Tổng: 0
Đầu: 7
Đuôi: 3
3098628
Tổng: 0
Đầu: 2
Đuôi: 8
13176
Tổng: 3
Đầu: 7
Đuôi: 6
59431
Tổng: 4
Đầu: 3
Đuôi: 1
56409
Tổng: 9
Đầu: 0
Đuôi: 9
55570
Tổng: 7
Đầu: 7
Đuôi: 0
69303
Tổng: 3
Đầu: 0
Đuôi: 3
99334
Tổng: 7
Đầu: 3
Đuôi: 4
13687
Tổng: 5
Đầu: 8
Đuôi: 7
51750
Tổng: 5
Đầu: 5
Đuôi: 0
61773
Tổng: 0
Đầu: 7
Đuôi: 3
3131203
Tổng: 3
Đầu: 0
Đuôi: 3
57214
Tổng: 5
Đầu: 1
Đuôi: 4
32266
Tổng: 2
Đầu: 6
Đuôi: 6
09747
Tổng: 1
Đầu: 4
Đuôi: 7
30454
Tổng: 9
Đầu: 5
Đuôi: 4
48743
Tổng: 7
Đầu: 4
Đuôi: 3
73459
Tổng: 4
Đầu: 5
Đuôi: 9
Thu nhỏ
Phóng to
Đầu Đuôi Loto Tổng

Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt về nhiều nhất năm 2017

Bộ sốSố lượt về
49
9 lần
70
9 lần
66
8 lần
09
7 lần
23
7 lần
Bộ sốSố lượt về
24
7 lần
31
7 lần
39
7 lần
81
7 lần
07
6 lần

Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt về ít nhất năm 2017

  • 02: 0 lần
  • 06: 0 lần
  • 26: 0 lần
  • 42: 0 lần

Thống kê đầu đuôi giải đặc biệt, tổng giải đặc biệt năm 2017

ĐầuĐuôiTổng
Đầu 0: 35 lần Đuôi 0: 34 lần Tổng 0: 29 lần
Đầu 1: 30 lần Đuôi 1: 41 lần Tổng 1: 34 lần
Đầu 2: 35 lần Đuôi 2: 30 lần Tổng 2: 34 lần
Đầu 3: 45 lần Đuôi 3: 43 lần Tổng 3: 44 lần
Đầu 4: 36 lần Đuôi 4: 31 lần Tổng 4: 40 lần
Đầu 5: 29 lần Đuôi 5: 35 lần Tổng 5: 39 lần
Đầu 6: 43 lần Đuôi 6: 37 lần Tổng 6: 27 lần
Đầu 7: 39 lần Đuôi 7: 34 lần Tổng 7: 48 lần
Đầu 8: 35 lần Đuôi 8: 30 lần Tổng 8: 27 lần
Đầu 9: 34 lần Đuôi 9: 46 lần Tổng 9: 39 lần

Bình luận

kimskie ruedasports etsygiveaways seLLingbeautyiseasy devadriLL xosotinhhaiduong ebragaengenharia pekinchinese geekypunkylife highdeserthair cordesud phanxuansinh dugupiao drgalata jualanpcgame yvnewyork kuLtureteez bLogbeLezaesaude annusareLibri tennesspeed novicemovement grahaphala.com synapticspace niggasnomore eletrosan fivestarcasket Game Slot Đổi Thưởng xổ số siêu tốc mới nhất Xổ Số Siêu Tốc GAME SLOT Nổ Hũ XỔ SỐ SIÊU HOT VN Game Slot Nổ Hũ Top 10 Loại Game Hot Game giành cho người mới Trò chơi game siêu hot Các trò chơi nổi bật Top 10 nhà cái hot Casino Uy Tín Nhất 2023 Trò chơi đáng chơi nhất Tựa Game Mới Nhất 2023 Top game casino uy tín Top game hot nhất